Ex-factory Prices (no Freight) as of September 5, 2020
DateTime:Sep.10,2020
[["C5","PetroChina Fushun Petrochemical","2800"],["C5","Sinopec Qilu Petrochemical","3300"],["C5","Sinopec Maoming Petrochemical","2900"],["C5","Sinopec Yanshan Petrochemical","2900"],["C5","Sinopec Zhongyuan Petrochemical","3050"],["C5","Sinopec Tianjin Petrochemical","3250"],["C5 (for adhesive use)","Daqing Huake","9900"],["C5 (for adhesive use)","Luhua Maoming","12000"],["C5 (for adhesive use)","Puyang Ruike","9400"],["C5 (for adhesive use)","Fushun Huaxing","9800"],["C5 (for adhesive use)","Yantai Hengmao","9500"],["C9","Sinopec Qilu Petrochemical","2650"],["C9","Sinopec Tianjin Petrochemical","2650"],["C9","PetroChina Fushun Petrochemical","2400"],["C9","PetroChina Jilin Petrochemical","2510"],["C9","Shanghai Jinshan Petrochemical","2600"],["C9","Sinopec Maoming Petrochemical","\\"],["C9","Sinopec Yanshan Petrochemical","2800"],["C9","Sinopec Zhongyuan Petrochemical","2800"],["C9","BASF-YPC Co., Ltd.","2450"],["Benzene","Sinopec Changling Refining & Chemical Company","5100"],["Benzene","Fujian Refining & Petrochemical Company","5950"],["Benzene","Sinopec Guangzhou Petrochemical","4800"],["Benzene","PetroChina Jilin Petrochemical","5950"],["Benzene","Sinopec Jiujiang Petrochemical","5000"],["Benzene","Sinopec Qilu Petrochemical","4950"],["Benzene","PetroChina Jinzhou Petrochemical","5950"],["Benzene","Sinopec Jinling Petrochemical","5000"],["Benzene","Shandong Qi Wangda","5900"],["Toluene","Sinopec Changling Refining & Chemical Company","3750"],["Toluene","Sinopec Guangzhou Petrochemical","3750"],["Toluene","Sinopec Qilu Petrochemical","\\"],["Toluene","Sinopec Shanghai Petrochemical","5000"],["Toluene","Sinopec Jiujiang Petrochemical","3700"],["Toluene","Sinopec Wuhan Petrochemical","3750"],["Toluene","BASF-YPC Co., Ltd.","3700"],["Toluene","Sinopec Zhenhai Refining & Chemical Company","3700"],["p-Xylene","Sinopec Qilu Petrochemical","6300"],["p-Xylene","Sinopec Tianjin Petrochemical","6300"],["p-Xylene","Sinopec Yangzi Petrochemical","6300"],["o-Xylene","Sinopec Hainan Refining & Chemical Company","4400"],["o-Xylene","PetroChina Jilin Petrochemical","4200"],["o-Xylene","Sinopec Luoyang Petrochemical","4400"],["o-Xylene","Sinopec Qilu Petrochemical","4400"],["o-Xylene","Sinopec Yangzi Petrochemical","4400"],["o-Xylene","Sinopec Zhenhai Refining & Chemical Company","4400"],["iso-xylene","Sinopec Changling Refining & Chemical Company","3550"],["iso-xylene","Sinopec Guangzhou Petrochemical","3600"],["iso-xylene","Sinopec Jinling Petrochemical","3600"],["iso-xylene","Sinopec Qingdao Refining & Chemical Company","3500"],["iso-xylene","Sinopec Shijiazhuang Refining & Chemical Company","3400"],["iso-xylene","Sinopec Tianjin Petrochemical","3500"],["iso-xylene","Sinopec Wuhan Petrochemical","3550"],["iso-xylene","Sinopec Yanshan Petrochemical","\\"],["iso-xylene","Sinopec Yangzi Petrochemical","3600"],["Styrene monomer","PetroChina Fushun Petrochemical","6500"],["Styrene monomer","Sinopec Guangzhou Petrochemical","6650"],["Styrene monomer","Shandong Huaxing Petrochemical","7500"],["Styrene monomer","PetroChina Jinxi Petrochemical","6500"],["Styrene monomer","PetroChina Jinzhou Petrochemical","6500"],["Styrene monomer","Lanzhou Huifeng Petrochemical","6200"],["Styrene monomer","Liaotong Petrochemical","7200"],["Styrene monomer","Sinopec Maoming Petrochemical","6600"],["Styrene monomer","Sinopec Qilu Petrochemical","6500"],["Phenol","Huizhou Zhongxin Chemical","5800"],["Phenol","PetroChina Jilin Petrochemical","5800"],["Phenol","BlueStar Harbin Petrochemical","5800"],["Phenol","Shandong Lihuayi","5900"],["Phenol","Sinopec Shanghai Gaoqiao Petrochemical","5750"],["Phenol","Sinopec Tianjin Petrochemical","5800"],["Phenol","Sinopec Yanshan Petrochemical","5800"],["Phenol","Shiyou (Yangzhou) Chemical","5800"],["Acetone","Huizhou Zhongxin Chemical","6400"],["Acetone","BlueStar Harbin Petrochemical","6700"],["Acetone","Shandong Lihuayi","6500"],["Acetone","Sinopec Shanghai Gaoqiao Petrochemical","6400"],["Acetone","Sinopec Tianjin Petrochemical","6400"],["Acetone","Sinopec Yanshan Petrochemical","6400"],["Diethylene glycol","PetroChina Fushun Petrochemical","3000"],["Diethylene glycol","PetroChina Jilin Petrochemical","3000"],["Diethylene glycol","Sinopec Maoming Petrochemical","3400"],["Diethylene glycol","Sinopec Shanghai Petrochemical","3100"],["Diethylene glycol","Sinopec Tianjin Petrochemical","3100"],["Diethylene glycol","Sinopec Yanshan Petrochemical","3000"],["Diethylene glycol","BASF-YPC Co., Ltd.","3140"],["Diethylene glycol","Sinopec Yangzi Petrochemical","3140"],["Diethylene glycol","PetroChina Dushanzi Petrochemical","\\"],["Methanol","Baotailong","\\"],["Methanol","Daqing Methanol","2400"],["Methanol","Shijiazhuang Jinshi Fertilizer","1910"],["Methanol","Hebei Zhengyuan Chemical","\\"],["Methanol","Jiwei Coal & Coke","2000"],["Methanol","Kingboard Wanxinda Chemical","1850"],["Methanol","Inner Mongolia Jinchengtai","1400"],["Methanol","Shenhua Mengxi Coal Chemical","1760"],["Methanol","Shanxi Coking","1570"],["Octyl alcohol","Anqing Shuguang Chemical","7200"],["Octyl alcohol","Hualu Hengsheng","7350"],["Octyl alcohol","Huachang Petrochemical","7400"],["Octyl alcohol","Sinopec Qilu Petrochemical","7100"],["Octyl alcohol","Shandong Lihuayi","7100"],["Octyl alcohol","Shandong Jian Lan Chemical","7200"],["Octyl alcohol","Luxi Chemical","7000"],["Octyl alcohol","Tianjin Yongli Chemical","7300"],["Octyl alcohol","PetroChina Daqing Petrochemical","7100"],["n-Butyl alcohol","Anqing Shuguang Chemical","5800"],["n-Butyl alcohol","PetroChina Jilin Petrochemical","5600"],["n-Butyl alcohol","Huachang Petrochemical","6000"],["n-Butyl alcohol","Shandong Lihuayi","5500"],["n-Butyl alcohol","Sinopec Qilu Petrochemical","5600"],["n-Butyl alcohol","Wanhua Group","\\"],["PTA","Jiangyin Hanbang Petrochemical","5100"],["PTA","Hengli Petrochemical (Dalian)","4720"],["PTA","Honggang Petrochemical","4720"],["PTA","Taihua Plastic (Ningbo) Co., Ltd.","4700"],["PTA","Oriental Petrochemical (Shanghai) Corporation","4900"],["PTA","Sinopec Tianjin Petrochemical","4900"],["PTA","Sinopec Yangzi Petrochemical","4900"],["PTA","Yisheng Ningbo Petrochemical","4720"],["PTA","Zhuhai Longhua Chemical","4800"],["Ethylene glycol","PetroChina Fushun Petrochemical","4500"],["Ethylene glycol","Henan Coal Chemical","4300"],["Ethylene glycol","PetroChina Jilin Petrochemical","5500"],["Ethylene glycol","Shandong Lihuayi","5500"],["Ethylene glycol","Sinopec Maoming Petrochemical","4350"],["Ethylene glycol","Sinopec Yanshan Petrochemical","4500"],["Ethylene glycol","PetroChina Dushanzi Petrochemical","\\"],["Caprolactam","Baling Hengyi Company","11566"],["Caprolactam","Henan Shenma","10500"],["Caprolactam","Hubei Sanning Chemical","10800"],["Caprolactam","Hunan Baling Petrochemical","11525"],["Caprolactam","Zhejiang Juhua Co., Ltd.","10800"],["Caprolactam","Nanjing Eastern Chemical","11750"],["Caprolactam","Shandong Fangming Chemical","\\"],["Caprolactam","Shandong Haili Chemical","10500"],["Caprolactam","Sinopec Shijiazhuang Refining & Chemical Company","10500"],["Acetic acid","Anhui Huayi Chemical","2600"],["Acetic acid","Hebei Zhongxin Chemical","3100"],["Acetic acid","Henan Shunda Company","2750"],["Acetic acid","Henan Yima Chemical","2750"],["Acetic acid","Hualu Hengsheng","3150"],["Acetic acid","Jiangsu Sopo","2800"],["Acetic acid","YANCON Cathay Coal Chemicals Co., Ltd.","2970"],["Acetic acid","Shanghai Wujing Chemical","3360"],["Acetic acid","Tianjin Soda","3150"],["Acrylonitrile","PetroChina Fushun Petrochemical","11000"],["Acrylonitrile","PetroChina Jilin Petrochemical","9600"],["Acrylonitrile","Shandong Keluer Chemical","10000"],["Acrylonitrile","Shanghai SECCO Petrochemical","9100"],["Acrylonitrile","Sinopec Anqing Petrochemical","10000"],["MMA","North China","9600"],["MMA","East China Trading Market","9600"],["MMA","East China Primary Market","9300"],["Methyl acrylate","Formosa Plastics (Ningbo)","8800"],["Methyl acrylate","Qilu Kaitai Petrochemical","9300"],["Methyl acrylate","Wanhua Chemical","9000"],["Methyl acrylate","BASF-YPC Co., Ltd.","8800"],["Methyl acrylate","Zhejiang Satellite Petrochemical","11200"],["Butyl acrylate","Jiangmen Handsome Chemical","\\"],["Butyl acrylate","Formosa Plastics (Ningbo)","\\"],["Butyl acrylate","Qilu Kaitai Petrochemical","8800"],["Butyl acrylate","Shanghai Huayi Group","8400"],["Butyl acrylate","Wanhua Chemical","8400"],["Butyl acrylate","Wanzhou Petrochemical","\\"],["Butyl acrylate","BASF-YPC Co., Ltd.","\\"],["Butyl acrylate","Zhejiang Satellite Petrochemical","8350"],["Butyl acrylate","CNOOC Huizhou","8300"],["Acrylic acid","Binhai Chemical Industry","7500"],["Acrylic acid","Formosa Plastics (Ningbo)","\\"],["Acrylic acid","Qilu Kaitai Petrochemical","7300"],["Acrylic acid","Wanhua Chemical","7000"],["Acrylic acid","Wanzhou Petrochemical","\\"],["Acrylic acid","BASF-YPC Co., Ltd.","\\"],["Acrylic acid","Zhejiang Satellite Petrochemical","7100"],["Acrylic acid","CNOOC Huizhou","7300"],["Caustic soda flakes","Xinjiang Tianye","2400"],["Caustic soda flakes","Junzheng Group","1900"],["Caustic soda flakes","Inner Mongolia Minghai Gaoye","1800"],["Caustic soda flakes","Ningxia Jinyuyuan Chemical","1800"],["Caustic soda flakes","Befar Group","2150"],["Caustic soda flakes","Hubei Yihua Group (Qinghai Branch)","1900"],["Caustic soda flakes","Minghai Gaoye","1800"],["Caustic soda flakes","Shaanxi Shuangyi Meihua","2000"],["Caustic soda flakes","Zhongtai Chemical","2550"],["Aniline","Jiangsu Yangnong Chemical","7000"],["Aniline","Jinmao Lv Ye","\\"],["Aniline","PetroChina Lanzhou Petrochemical","7000"],["Aniline","Nanjing Chemical","6950"],["Aniline","Shandong Jinling Chemical","6740"],["Aniline","Tianji Coal Chemical","6810"],["Aniline","SP Chemicals Taixing Co","\\"],["Aniline","Chongqing Changfeng Chemical","7200"],["Chloroacetic acid","Hebei Banglong Chemical","\\"],["Chloroacetic acid","Kaifeng Dongda Chemical","4000"],["Ethyl acetate","Jiangmen Handsome Chemical","6000"],["Ethyl acetate","Jiangsu Sopo","6100"],["Ethyl acetate","Jiangyin Baichuan Chemical","5700"],["Ethyl acetate","Nantong Lianhai","5600"],["Ethyl acetate","Shandong Jinyimeng","5630"],["Ethyl acetate","Shanghai Wujing Chemical","\\"],["Ethyl acetate","Taixing Jinjiang Chemical","5930"],["Ethyl acetate","Shintede Chemical","\\"],["Ethyl acetate","YANCON Cathay Coal Chemicals Co., Ltd.","5960"],["Butyl acetate","Dongying Yisheng","5800"],["Butyl acetate","Jiangmen Handsome Chemical","6350"],["Butyl acetate","Jiangyin Baichuan Chemical","5900"],["Butyl acetate","Shandong Jinyimeng","5750"],["Butyl acetate","Shandong Yankuang Group","\\"],["Butyl acetate","Taixing Jinjiang Chemical","6080"],["Isopropyl alcohol","Dadi Supu Chemical","6800"],["Isopropyl alcohol","Dongying Haike Xinyuan","7000"],["Isopropyl alcohol","Super Chemical","6950"],["Isobutanol","Anqing Shuguang Chemical","5550"],["Isobutanol","Shandong Lihuayi","5400"],["Isobutanol","Sinopec Qilu Petrochemical","5550"],["Isobutanol","Luxi Chemical","5550"],["Isobutanol","Shandong Yankuang Group","5650"],["Vinyl acetate","Beijing Organic Plant","5700"],["Vinyl acetate","Sinopec Great Wall Energy & Chemical","5625"],["Vinyl acetate","Sinopec Shanghai Petrochemical","5900"],["Vinyl acetate","Sinopec Chongqing SVW Chemical","5900"],["DOP","Aekyuan (Ningbo) Chemical","7750"],["DOP","Dongying Yimeide","7300"],["DOP","Shijiazhuang Bailong Chemical","7500"],["DOP","Hebei Zhendong Chemical","7500"],["DOP","Henan QingAn Chemical","7400"],["DOP","Jining Changxing Chemical","7000"],["DOP","Shandong Qilu Plasticizer","7450"],["DOP","Shandong Kexing Bioproducts","7400"],["DOP","UPC (Zhenjiang) Group","7700"],["Propylene","Anbang Chemical","\\"],["Propylene","Changyi Chemical","6850"],["Propylene","Daqing Zhonglan Petrochemical","6252"],["Propylene","Dayou New Energy","6800"],["Propylene","Shandong Dongming Petrochemical","7000"],["Propylene","Dongying Hualian Petrochemical","6800"],["Propylene","Fuyu Chemical","6650"],["Propylene","Guangrao Zhenghe Chemical","6850"],["Propylene","Sinopec Guangzhou Petrochemical","6550"],["Propylene","Sinochem Hongrun Petrochemical","\\"],["Propylene","PetroChina Jinxi Petrochemical","6550"],["Propylene","Sinopec Tianjin Petrochemical","6225"]]